1-  آذربایجان غربی / پخش داروبهداشت اسپیر / 32387295-044

2- اصفهان / پخش عارف دارو قائم / 45837445-031

3- خوزستان / پخش نجفی/ 35575152-061

4- سمنان /  32223338-023

5- گیلان / پخش داروجویان کادوس / 34497001-013

6- گلستان / پخش حکیم جرجانی / 32157861-017

7- لرستان / پخش داروگستر ارمغان خرم / 33431401-066

8- خراسان رضوی/  سلامت گستر شایان اعتماد / 09158299919

9- شیراز/ سلامت گستر شایان اعتماد/ 09174842498

10- البرز/سلامت گستر شایان اعتماد/ 34712581-026

11- قزوین / جامعه داروسازان /33782451-028