1- آذربایجان شرقی / پخش  یاشیل طبیعت/ 09141055660

2- آذربایجان غربی / پخش داروبهداشت اسپیر / 32387295-044

3- اصفهان / پخش عارف دارو قائم / 45837445-031

4- خوزستان /  35575152-061

5- سمنان /  32223338-023

6- کرمانشاه / سلامت گستر شایان اعتماد / 083137265261

7- گیلان / پخش داروجویان کادوس / 34497001-013

8- گلستان / پخش حکیم جرجانی / 32157861-017

9- لرستان / پخش داروگستر ارمغان خرم / 33431401-066

10- خراسان رضوی/  بهتا طب / 36655528-051

11- شیراز/ سلامت گستر شایان اعتماد/ 09174842498