سندرم هيپراستيموليشن تخمدان (OHSS) عارضه تحريك تخمك گذاري(Induction Ovulation) به دنبال كاربرد
تكنيك هاي كمك باروري (ART) ميباشد و بيمار و پزشك را با معضلات نگران كننده روبرو مي سازد. تحريك بيش از حد
تخمدانها (OHSS) ابتدائا به سه قسمت خفيف متوسط شديد تقسيم ميشد ولي اخيرا توسط Galen نوع بسيار
شديد يا (Critical) به آن اضافه شد. بهترين اقدام درماني آن پيشگيري از بروز آنست. آلبومين يكي از راهكارهاي تخفيف
دهنده علايم OHSS است و هدف ما بررسي اثر آن در جلوگيري از بروز نوع شديد OHSS است . اين مطالعه مداخل هاي، بر روي خانم هاي نابارور تحت درمان با داروهاي محرك تخمك گذاري مراجعه كننده به دو
مركز باروري و ناباروري اصفهان و شهيد بهشتي انجام گرديد. افراد با ريسك بالا كه براساس تعداد و سايز فوليكول ها
مشخص ميشوند، انتخاب شدند و به طور تصادفي به دو گروه 31 نفره دريافت كننده آلبومين و شاهد تقسيم شدند. گروه
اول 20 گرم آلبومين در روز دريافت تخمك تزريق شد. بيماران هر دو گروه از نظر سن، مدت نازايي، طول فاز فوليكولار،
تعداد HMG ، روز تزريق HCG بررسي شدند . بجز مدت نازايي كه در گروه آلبومين بيشتر بود ) 35 / 4 ± 8 در مقابل 71 / 2 ± 8 / 5 ( تفاوتي نداشتند. ميانگين تعداد فوليكول ها،
سايز فوليكول ها، تعداد اووسيت هاي دريافتي و تعداد جنين هاي ترانسفر شده در دو گروه تفاوت معني دار نداشت. تعداد
بستري شدن روزهاي بستري و شدت خطور علايم در گروه آلبومين كمتر از گروه كنترل بود. علايم OHSS در 6 / 83
درصد در هفته اول بروز كرد. ميزان حاملگي در گروه آلبومين 3 / 19 درصد ) 6 مورد( و در گروه كنترل 3 / 23
درصد 7مورد) بود كه تفاوت معني دار نداشت . آلبومين در كاهش شدت و ميزان بروز OHSS شديد موثر است ولي اثر
مطلق در پيشگيري از آن ندارند.


, R.H. Asch, G. Ivery, M. Goldsman, J.L. Frederick, S.C. Stone, J.P. BalmacedaCLINICAL REPORT: The use of intravenous albumin in patients at high risk for severe , 1993, July 7, Issue 8, Volume Reproduction Human ovarian hyperstimulation syndrome,,1020–1015Pages
Gnoth C, Godehardt E, Frank-Herrmann P, Friol K, Tigges J, Freundl G. Definition and prevalence of subfertility and infertility. Hum Reprod 2005;20: 1144–7. 2. Thoma ME, McLain AC, Louis JF, King RB, Trumble AC, Sundaram R, et al. Prevalence of infertility in the United
States as estimated by the current duration approach and a traditional constructed approach. Fertil Steril 2013;99: 1324