ويتامین هاي محلول در آب عصاره ي مالت، در خونسازي اهمیت به سزايی داشته و به عنوان يك ماده ي غذايی
موثر میتواند در درمان كم خونی ها مفید باشد. عصاره مالت و محصولات مالتی با بکارگیري فرآيند مالتسازي
و عصاره گیري از غلات خصوصا دانه ي جو به دست میآيد و چون حاوي آنزيم هاي گروه هیدرولاز از جمله
آلفا و بتاآمیلاز، قندهار قابل تخمیر دكسترين، ويتامین ها )اسیرپنتاتونیك، گروه B6 و بیوتین و میدانیوزيتول( و
املاح معدنی بسیار با ارزش میباشد، میتواند هم به عنوان ماده ي اولیه ساير منابع غذايی و نیز دارويی و نساجی
مورد استفاده قرار گیرد و هم به صورت مستقیم به عنوان يك مادهي غذايی حاوي مواد مغذي، متنوع و فراوان
در رژيم غذايی انسان وارد گردد. ساختار آزمايشات در اين تحقیق مبنی بر تعیین مواد مغذي و ريزمغزي موجود
در عصاره ي مالت بود، كه بر روي 21 نمونه از 7 بار تولید در زمانهاي مختلف صورت گرفت. براي هر نمونه
سه بار آزمايش انجام شد و میانگین آنها محاسبه گرديد. نتايج نشان داد، قند total موجود در 100 گرم نمونه
خشك شده عصاره مالت حدود 4 / 05 + 69 / 22 يا 4 / 05 69 / 22 درصد بود كه حاوي قندهاي اينورت مالتوز و
دكسترين است. درصد پروتئین موجود در 100 گرم ماده خشك شده 0 / 44 + 5 / 14 يا 0 / 44 5 / 14 درصد بود كه
حاوي انواع اسیدهاي آمینه ي ضروري است، كه شامل لیزين، فنیل آلانین، هیستیرين، میتونین، تیروزين میباشد.
همچنین، درصد خاكستر و املاح معدنی موجود در نمونه ها به طور میانگین 0 / 184 + 1 / 917 يا 0 / 184 - 1 / 917
درصد است، كه داراي پتاسیم و آهن بالا، سديم، كلسیم و مس میباشد كه حائز اهمیت است . چربی موجود در
عصاره مالت در حد TRACE بود كه میتواند در افرادي كه دچار بیماري چربی بالا هستند، مورد استفاده قرار
گیرد. اما شاخص عصاره مالت پتاسیم، سیدم، كلسیم مس و آهن است كه براي بدن بسیار مفید بوده و چون اين
املاح در فعالیت هاي بدن دخالت دارند، بنابراين در درمان بیماريها و كم خونی هاي ناشی از فقر آهن و املاح
تجويز شده كاربرد دارند. طی بررسی هاي به عمل آمده مشخص شد كه عصارهي مالت در داروسازي به عنوان
پايه ي شربت هاي دارويی میتواند به كار رود كه با توجه به میزان كربوهیدرات ها سودمندي آن اهمیتی خاص در
اين زمینه میتواند داشته باشد. در حقیقت، اين پژوهش عصاره ي مالت را به عنوان يك ماده ي غذايی مفید كه
خاصیت تغذيه و كاربرد صنعتی در صنايع غذايی و دارويی كاربرد داشته و میتواند در پیشگیري و درمان
بیماريهايی مفید باشد كه بدون اينکه عوارض جانبی داروها را داشته باشد. در پايان پشنهاد میشود، تا بررسی
بر روي ويتامین ها و آنزيم هاي عصاره ي مالت، اسیدهاي آمینه ي آزاد عصاره مالت و همچنین بر روي مواد غذايی
با خواص درمانی و امکان تحقیق آنها براي درمان بیماريها صورت گیرد .

واژه هاي كلیدي: مالت، دكسترين، فنل آلانین، كم خونی


109-105 Pages ,2018 January ,235 Volume - Technology and Science Feed Animal Journal:
John Fletcher, Jean Mather, Malcolm J. Lewis, George Whiting, Mouth Lesions in Iron-Deficient Anemia: Relationship to Candida albicans in Saliva and to Impairment of Lymphocyte Transformation, The Journal of Infectious Diseases, Volume 131, Issue 1, Januar1975, Pages 44–50,