1- داروخانه دکتر آتنا صادقی                                                                                                                           Qods.pharmacy 
 

2- داروخانه دکتر هدی نعمتی                         سایت         davaakade                                               www.multidaru.com 

3-دارو خانه دکتر کریمی                             سایت   behroo165                                                    www.Behroo165.com          


4- داروخانه نوید                                    سایت      navid-nikoopay                                                  www.nikoopay.com         


5- داروخانه دکتر حسامی                           سایت     pharma-family                                      www.144.hesamipharmacy.ir    


6- داروخانه کیهان                                  سایت      keyhanpharmacy                                         www.keyhanpharma.com     


7- داروخانه دکتر مهمانی                                                                                                                              drugstore.drmehmani8- داروخانه شبانه روزی رفاه                        سایت               refahdaro                                              www.refahdaro.ir