1- داروخانه آتنا صادقی                                          Qods.Pharmacy 

2- داروخانه هدی نعمتی                                   www.Davakade.com 

3-دارو خانه دکتر کریمی                                 www.Behroo165.com