موارد مصرف:

  • جلـوگیـری از تحلیــل عضلانـی
  • منبع غنی ویتامین و املاح معدنی
  • بازیابی انرژی از دست رفته
  • افزایش وزن و حجـم بـدن
  • كمك به تجزیه و آزاد شده ATP

منع مصرف:

  • دیابت تیپ I و II
  • دیابت دوران بارداری . P.K.U

روش مصرف:

بزرگسالان: 30 گرم (2 قاشق غذاخوری ) را در 250cc  ( یك لیوان ) شیـر ، آب یا آبمیوه حـل نموده و 3 مرتبه در روز بعد از غذا میل نمایید، (ورزشكاران بجز نوبتهای مذكور می توانند قبل و بعد از تمرین مصرف نمایند).
کودکـان:  15 گـرم (1قاشـق غذاخوری ) در 120cc( یك استكان ) شیر، آب یا آبمیوه 2 الی 3 مرتبه در روز بعد از غذا .

عملکــرد ( Function)

كربوهیدراتها یكی از مهمترین منابع انرژی برای بدن محسوب می شوند كه بـه صورت پلی ساكاریدگلیكـوژن در بــدن ذخیـره می‌شـوند و در كبد تحت تأثیر فـعالیت آنزیمهای كبدی شكسـته و به واحدهای مونومری گلوكز كه سوخت سلـولهای بدن اسـت تبدیل شـده و موجب آزاد شدن مقادیر زیـادیATP ( انرژی )در بـدن می‌گردد.  پودر كربوهیـدراتی یوتام حـاوی مقادیر فراوانی كربوهیـدراتهای سـاده و مركب می باشد كه به اندازه مورد نیاز سلول ها به راحتی در بدن شكسته می شود و در دسترس سلول‌های مختلف در تمام نقاط بدن قرار می‌گیرد. كربوهیدراتهای با ساختمان پیچـیده‌ی مـوجود در پودر كربوهیـدراتی یوتام در كبد به گلیكوژن تبـدیل و ذخیـره می‌شود كه به هنگام فـعالیت بدنی به صورتATP آزاد، و انرژی مورد نیاز ماهیچه‌های بدن را برای عمل انقـباض فراهم نموده و در نتیجه‌ی انقبـاض ماهیچه‌ها باعث افزایش حجم عضلات بدن می‌گردد. كوآنزیم  Tppمتصل به ویتامین تیامین موجود در این محصول در متابولیسم كربوهیدرات بویژه در دكربوكسیله كردن تركیباتی كه به عنوان ترانس كتولاز عمل می كند بسیار حائز اهمیت اسـت. ترانس كتـولاز آنزیـمی است كه بـرای تولید قنـدهای 5كـربنه‌ی تركیباتی مثل RNA ، DNA از قندهای شش كربنه‌، مثل گلوكز لازم است.  
یكی از عوامل تثبیت غلظت گلوكز در خون پیریدوكسین است، كه برای شكستن گلیكوژن و تبدیل آن به گلوكز ضروری است و به وفور در پودر كربوهیدراتی یوتام وجود دارد. كلسیم موجود در این محصول به همراه ATP نقش اساسی را در انقـباض عضلات اسكلتی ایفا می‌كند. از دیگر عناصر موجود در این محصــول می تـوان به سدیم، پتاسیم، آهن، روی و ... اشاره كرد .


مدت زمان مصرف مطلوب 45  الی 60  روز ( یك دوره ) می‌باشد و برای حصول نتیجه مناسب و تثبیت وزن بدن حداقل باید یك دوره كامل مصرف شود.